Nicole Eisenman – Giant Without a Body

Installation views: